District Collector's List

District Collectors of District Kabirdham

S.No. Name From To
1. Sh. S.D. Agrawal 06-07-1998 27-06-2000
2. Sh. Avadh Bihari 27-06-2000 01-01-2001
3. Sh. M.R. Thakur 01-01-2001 15-01-2002
4. Sh. S.K. Kehari 15-01-2002 19-06-2002
5. Dr. M.V. Subba Reddy 19-06-2002 22-12-2003
6. Sh.Shiv Kumar Tiwari 22-12-2003 28-06-2005
7. Dr. B.L. Tiwari 28-06-2005 14-06-2006
8. Sh.Sonmoni Borah 14-06-2006 23-04-2008
9. Sh. Pardeshi Siddhartha Komal 23-04-2008 15-02-2010
10 Smt. R. Shangeeta 15-02-2010 28-01-2011
11 Sh. Mukesh Bansal 31-01-2011 10-04-2013
12 Sh.M.S.Paraste 11-04-2013 15-04-2013
13 Sh.S.Prakash 16-04-2013 31-08-2013
14 Sh.P. Dayanand 06-09-2013 11-08-2015
15 Sh.Dhananjay Dewangan 11-08-2015 22-05-2017
16 Sh.Niraj Kumar Bansod 31-05-2017 ------